Vrámci jednoduchého účtovníctva ponúkame:

Spracovanie, kontrola a zaúčtovanie predložených dokladov

Predkontácia jednotlivých dokladov

Vedenie knihy pohľadávok a záväzkov

Vedenie evidencie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

Vedenie pokladničnej knihy

Saldokontá odberateľov a dodávateľov

Prehľad o uhradených a neuhradených faktúrach

Spracovanie mesačných, štvrťročných a daňových priznaní DPH

Spracovanie účtovných závierok

Invetarizácia majetku a hlavnej knihy

Zabezpečenie vykonania daňového priznania

Zabezpečenie vykonania auditu účtovníctva spoločnosti

Kontrola účtovníctva

Zastupovanie klienta pred úradmi

Cenník podvojného účtovníctva: